Wij zoeken een Allround Digital Marketeer.
Lees de vacature >>

Algemene voorwaarden

Welkom bij Centagon en bedankt voor uw interesse in de website van Centagon. Samen met de pagina’s waarnaar wordt verwezen vindt u hier de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn waaronder u als gast of als geregistreerde gebruiker gebruik kan maken van onze website (www.centagon.com)

Disclaimer

Centagon B.V. (hierna vermeld als ‘Centagon’) heeft deze website (www.centagon.com, hierna vermeld als ‘website’) gepubliceerd om actuele informatie te bieden over Centagon B.V. en gelieerde ondernemingen (hierna te noemen ‘de Centagon Groep’) aan haar werknemers en aan bedrijven en consumenten die interesse hebben in de verrichtingen en prestaties van Centagon.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden voor toegang en gebruik zoals die gedetailleerd in dit document (‘Algemene Voorwaarden’) beschreven zijn en de wetgeving zoals die in Nederland toepasselijk is met betrekking tot online communicatie.

Juridische informatie

Web redactie: Deze website is gepubliceerd door: Centagon B.V.
Hoofdkantoor: Provincialeweg 66, 5503 HH Veldhoven, The Netherlands
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 17151060
Telefoon: +31 (0)40 2549442
E-mail: info@centagon.com
Juridisch vertegenwoordiger: Mr. W.T.H. van Houten
Website en inhoud: Mr. L.W.G. Hendrix
Deze website wordt gehost door: Amazon Webhosting Services

Algemene voorwaarden voor gebruik van deze website

Deze pagina is voor het laatst geüpdatet op 23 februari 2022.

Alle gebruikers van deze website (‘www.centagon.com’ hierna vermeld als ‘website’) zijn onderhevig aan de volgende Algemene- en Gebruiksvoorwaarden (hierna vermeld als ‘AGV’) die kunnen worden aangevuld met speciale voorwaarden en condities ingeval van bepaalde dienstverlening.

De onderneming Centagon B.V. (hierna vermeld als ‘Centagon’) behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden voor toegang tot deze website, alsmede de Algemene- en Gebruiksvoorwaarden, op elk gewenst moment aan te passen of uit te breiden. Op op de hoogte te blijven van aanpassingen en uitbreidingen dienen bezoekers van de website regelmatig te raadplegen. Bij regelmatig bezoek van deze website worden bezoekers geacht aanpassingen en uitbreidingen te accepteren.

Centagon behoudt zich het recht voor de website geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder voorafgaande inkennisstelling aan gebruikers.

Dit document bevat de navolgende informatie:

1. Intellectuele eigendomsrechten
2. Afbeeldingen | Exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten
3. Verbod om ongeoorloofde inhoud te publiceren
4. Garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen
5. Links vanuit onze website
6. Inhoud van de website
7. Persoonsgegevens
8. Beschikbaarheid van de website
9. Onvoorziene omstandigheden (gevallen van overmacht)
10. Diversen

1. Disclaimer

De auteursrechten van alle onderdelen van deze website, inclusief teksten (zoals bijvoorbeeld artikelen, persberichten, presentaties, brochures, illustraties), foto, video, audiofragmenten, logo’s, beeldmerken, software applicaties, animaties et cetera (inclusief copyright) berusten bij Centagon, de Centagon-groep of diens partners.

In algemene zin verleent Centagon u het gratis, persoonlijke, niet-exclusieve en niet overdraagbare recht tot toegang tot en navigatie binnen deze website onder de condities waarbij u deze Algemene Voorwaarden accepteert. Alle overige rechten zijn nadrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Centagon.

1.1. Copyrights en/of Rechten op ontwerp en modellen met betrekking tot de producten en documenten zoals weergegeven via deze website

Alle reproducties, zowel hard copies als soft copies, op deze website en van de producten en modellen daarbinnen zijn gereserveerd voor strikt persoonlijk gebruik. Behalve zoals bepaald in de voorgaande paragraaf, geldt elke reproductie, uitvoering, gebruik of wijziging, door enig proces en op elke gegevensdrager, van de gehele of een deel van de Website en de verschillende werken en modellen daarin zonder de voorafgaande toestemming van Centagon als een schending van het auteursrecht en is ten strengste verboden door de wet.

De voorgaande verplichtingen zijn niet van toepassing op journalisten of persuitgevers, voor wie Centagon iconografische documenten en persberichten beschikbaar stelt die vrij kunnen worden bekeken, gereproduceerd en weergegeven ter illustratie van hun artikelen en perspublicaties.

1.2 Rechten met betrekking tot handelsmerken

Alle namen, handelsnamen, handelsmerken en tekens van welke aard dan ook (zoals logo’s of beeldmerken), inclusief de namen van de goederen en diensten die genoemd of gereproduceerd en in enige vorm gepubliceerd op deze website door Centagon, blijven eigendom van Centagon of de Centagon Groep of van de opdrachtgevers van Centagon of de Centagon Groep. Elk gebruik, elke reproductie, uitvoering of imitatie daarvan, zelfs gedeeltelijk, door internetgebruikers is verboden zonder voorafgaande toestemming van de eigenaars. Elke overtreding van de voorgaande verplichting vormt een inbreuk op het handelsmerk die wettelijk kan worden bestraft.

Bovendien zijn de naam ‘Centagon BV’ en/of de ‘Centagon Groep’ en/of ‘Centagon’, evenals de namen, logo’s en handelsnamen van de bedrijven van de Centagon B.V. en/of Centagon Groepsmaatschappijen geregistreerde handelsmerken die beschermd zijn in elk van de landen waar de betreffende bedrijven zijn gevestigd. Elke reproductie, uitvoering of nabootsing daarvan, zelfs gedeeltelijk, is daarom verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centagon en/of zijn gelieerde bedrijven. die eigen genoemde handelsmerken. Elke overtreding van de voorgaande verplichting vormt een inbreuk op het handelsmerk die wettelijk kan worden bestraft.

1.3 Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot creaties voorgesteld door gebruikers van de Website die werknemers zijn van Centagon of de Centagon Groep.

Centagon kan op deze website creatieve briefings publiceren waarin gebruikers van deze website worden uitgenodigd die werknemers zijn van de Centagon-groep om originele, tot nu toe ongepubliceerde creaties voor te stellen (hierna de ‘creaties’). Door zich te registreren op deze website met het marketingteam van Centagon en door creaties voor te stellen, hetzij in reactie op instructies gepubliceerd door Centagon Group, hetzij op eigen initiatief zonder enige medewerking, zullen medewerkers van Centagon Group (hierna de ‘auteurs’) geleidelijk alle intellectuele eigendomsrechten op de creaties waarvan zij de auteurs zijn op het moment dat ze genoemde creaties naar de website sturen aan Centagon toeschrijven. Deze bepaling omvat met name het recht om met behulp van alle processen en op alle bekende of nog onbekende media het recht te reproduceren aan het publiek via alle media en communicatienetwerken bekend of nog onbekend, het recht op wijzigen, aanpassen, vertalen en lokaliseren, het recht om te promoten, te distribueren, te verkopen, te verhuren en te licentiëren, kosteloos of voor waardevolle afweging en het recht om in welke vorm dan ook, door enig proces te werken , op elk medium, met gebruikmaking van alle methoden, alle media en communicatienetwerken bekend of nog onbekend, gratis of tegen kostbare overweging, en ongeacht het beoogde gebruik. Deze intellectuele eigendomsrechten worden toegewezen aan de hele wereld en voor de volledige periode van auteursrechtelijke bescherming in Nederland en in het buitenland onder de Nederlandse wet voor intellectuele eigendom en internationale auteursrechtconventies. Deze bepaling is opgesteld onder de wettelijke garantie van niet-inbreuk en ongestoord genot. De vergoeding voor deze bepaling is inbegrepen in de vergoeding die aan de auteurs wordt betaald op grond van hun arbeidsovereenkomst.

Door een dergelijke toewijzing kan Centagon de creaties (afbeeldingen en / of teksten) reproduceren, uitvoeren en aanpassen in elk formaat, op om het even welke gegevensdragers en via elke media, bekend of momenteel onbekend, waar ook ter wereld, voor entiteiten van Centagon Groep of haar opdrachtgevers en in elke communicatiecampagne verspreid op welke manier dan ook.

In het geval dat de intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrechten en soortgelijke rechten, in het bijzonder rechten op handelsmerken, ontwerpen en modellen) verband houden met eerdere versies en niet het eigendom zijn van de Auteur van de creaties, komen de Auteurs overeen om de bron van de geleende of aangepaste werken te vermelden een notitie bij de ingediende creatie. De auteurs vermelden de naam van de auteur (s) van het oorspronkelijke werk dat is opgenomen in hun creatie (bijvoorbeeld de naam van de componist van een muziekwerk) en, indien mogelijk, het jaar van de originele publicatie van het werk. Op deze manier kan de Centagon Groep, indien Centagon Groep de creaties voor de doeleinden van een van haar opdrachtgevers wenst te produceren zoals aangegeven in het vorige artikel, vooraf onderhandelen met de betrokken rechthebbenden om de autorisaties en toewijzingen van rechten te verkrijgen zoals noodzakelijk voor onbetwiste exploitatie van de creaties.

De bovengenoemde toewijzing van rechten wordt uitsluitend verleend aan Centagon en blijft geldig zelfs in geval van beëindiging, om welke reden dan ook, van de arbeidsovereenkomst of het contract voor diensten tussen de auteurs en de Centagon Groep. Bijgevolg stemmen de deelnemers ermee in zich te onthouden van het verlenen van rechten van dezelfde aard aan derden.

2. Afbeeldingen | Exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten

Modellen, uitvoerende kunstenaars en meer in het algemeen elke persoon afgebeeld in de foto’s en reclamefilms gepubliceerd op deze website hebben toestemming gegeven voor het gebruik van hun afbeelding (en) in de campagnes geproduceerd voor de adverteerderscliënten van Centagon Groep.

3. Verbod om ongeoorloofde inhoud te publiceren

Gebruikers van de website, met name degenen die hun inhoud plaatsen in reactie op de creatieve briefings gepubliceerd door de Centagon Groep of zij die deelnemen aan een discussieforum geopend door Centagon, zullen zich onthouden van het publiceren van welke inhoud die rechtvaardigingen biedt voor misdaden tegen de menselijkheid of homofoob, beledigend, vernederend, smadelijk, lasterlijk, respectloosis of oproept tot raciale haat of geweld of kinderpornografie; Die in strijd is met de menselijke waardigheid of met andere illegale inhoud (bijvoorbeeld pornografische inhoud, politieke, religieuze of ideologische propaganda, schending van intellectueel eigendom, schending van het correspondentiegeheim, reputatie en schending van het privéleven door derden). Centagon B.V. kan de publicatie van de ongeoorloofde inhoud opschorten zonder waarschuwing, verklaring of ingebrekestelling na ontvangst van een kennisgeving van deze illegale inhoud

Om ongeoorloofde inhoud, zoals hierboven gedefinieerd, te melden aan Centagon, kunnen gebruikers een e-mail sturen naar info@centagon.com en een bevestiging sturen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het volgende adres: Provincialeweg 66, 5503 HH Veldhoven, Nederland.

Bovendien gaan gebruikers ermee akkoord uitsluitend verantwoordelijk te zijn voor hun inhoud en legaliteit en vrijwaren Centagon van enige aansprakelijkheid op schade die derden in dit verband kunnen claimen.

4. Garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen

Gebruikers verklaren hierbij dat zij over de vaardigheden, hardware en software beschikken die vereist zijn om internet te gebruiken, dat zij op de hoogte zijn van de kenmerken van het internet en van het gebruik ervan, met name de beperkingen in verband met technische prestaties, responstijden en risico’s met betrekking tot veiligheid ten aanzien van communicatie. Om die reden garandeert Centagon niet dat de website en daarop geboden functionaliteit vrij zijn van anomalieën, fouten of bugs, of dat ze zullen functioneren zonder fouten of onderbrekingen. In dit opzicht behoudt Centagon zich het recht voor om vanwege niet-technische redenen de periode van onbeschikbaarheid van de website of van een van de secties vrij te bepalen om de inhoud te verbeteren of het gebruik ervan te optimaliseren.

Centagon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de website, in het bijzonder van de beperkingen in verband met technische prestaties, reactietijden en risico’s met betrekking tot de beveiliging van communicatie of inbraken door frauduleuze derde partijen.

In algemene zin kan Centagon niet aansprakelijk worden gesteld voor enig vooroordeel of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Ten slotte kan Centagon niet aansprakelijk worden gesteld voor aansluitkosten en, meer in het algemeen, voor communicatiekosten die voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van de Website.

5. Links vanuit onze website

Wanneer de website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Centagon heeft geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dergelijke links.

6. Inhoud van de website

Wanneer de website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Centagon heeft geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dergelijke links.

7. Persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die Centagon verzamelt of verwerkt tijdens de toegang tot en het gebruik van de website, worden beheerst door de Privacyverklaring zoals gepubliceerd via deze website.

8. Beschikbaarheid van de website

De website is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschiukbaar, afhankelijk van geplande of ongeplande onderbrekingen die nodig zijn voor hun onderhoud of gevallen van onvoorziene omstandigheden (overmacht). Aangezien Centagon de facto onderworpen is aan een inspanningsverplichting, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan ​​als gevolg van een onbeschikbaarheid van de website.

9. Onvoorziene omstandigheden (gevallen van overmacht)

Centagon verplicht zich, met het oog op de huidige technische hulpmiddelen, om de website in de best mogelijke omstandigheden te onderhouden. Centagon kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbrekingen van de website als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door een derde, door de gebruiker of diens eigen klanten, of om technologische redenen. ​​

Hoewel de volgende lijst niet uitputtend is, komen de partijen hierbij conventioneel overeen dat deze onvoorziene omstanmdigheden kunnen bestaan uit hetzij een toevallige gebeurtenis of een actie van een derde partij, schade die het gevolg is van of veroorzaakt is door: natuurrampen, branden, overstromingen, bliksem, elektrische stroomstoten, stakingen, stroomuitval, storingen in het telecommunicatienetwerk, computerstoringen, burgeroorlogen of buitenlandse oorlogen, rellen of volksopstanden, nationale beveiligingsbedreigingen, wettelijke beperkingen met betrekking tot het leveren van telecommunicatiediensten, verbindings- en / of connectiviteitsmislukkingen veroorzaakt door publieke en private operatoren waar Centagon van afhankelijk is.

Deze onvoorziene omstandigheden schorten de verplichtingen van de Centagon die in deze AVG worden vermeld, voor de gehele duur ervan.

10. Diversen

De GTCU, evenals alle juridische documenten die de dienstverlening beschrijven (Privacybeleid, specifieke Algemene Voorwaarden et cetera) worden beheerst door, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, waarbij Nederlands de taal van interpretatie is in geval van onenigheid over de betekenis van een woord of bepaling van de GTCU en van alle juridische documenten die de website beheersen.

Indien een van de bepalingen van deze AVG nietig wordt verklaard of niet van toepassing is, wordt deze als ongeschreven beschouwd. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of clausules, die hun volledige kracht en reikwijdte behouden.

Centagon beslist over alle gevallen van gebruik die niet onder de AVG vallen. Tegen deze beslissingen kan geen beroep worden aangetekend.

Voor elk geschil of geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website, moet een poging tot minnelijke schikking worden ondernomen.

Bij ontstentenis van een overeenkomst, zal het geschil, behalve in geval van strijdigheid met de bepalingen van de openbare orde, bij de Nederlandse Rechtbank die het hoofdkantoor van Centagon beheerst, worden beslecht overeenkomstig het Nederlandse recht.

Eventuele technische problemen of vragen? Aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met Centagon via deze pagina.

Heb je een vraag of een uitdaging? Neem contact met ons op:

Walter van Houten

Account consultant
(Founder)

Léon Hendrix

Senior digital marketing
strategist (Founder)

Ralph Kuijper

Account consultant

René de Korte

Digital marketing strategist

Direct met iemand in contact?
Stuur ons een bericht met WhatsApp:


Scan de QR of
gebruik deze link naar

WhatsApp Web
Dit klopt niet
Dit klopt niet
Invullen a.u.b.
Invullen a.u.b.
Invullen a.u.b.

Dank u wel, wij nemen z.s.m. contact met u op.